preloader

รายงานประจำปี

AUCT : บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  4.28 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการเป็นคนกลางในการจัดการประมูลทรัพย์สิน รวมทั้งให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมูลโดยทรัพย์สินที่บริษัทจัดการประมูล มี 3 ประเภทคือ 1) รถยนต์ มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 71-74 ของรายได้รวม 2) รถจักรยานยนต์ มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 12-16 ของรายได้รวมและ 3) ทรัพย์สินประเภทอื่นมีสัดส่วนรายได้ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของรายได้รวม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง