preloader

รายงานประจำปี

BGH : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  3.4 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ โรงพยาบาลวัฒโนสถ (โรงพยาบาลรักษาโรคมะเร็ง กรุงเทพ) รวมถึงศูนย์ให้บริการลูกค้าต่างประเทศ และมีการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการรักษาพยาบาลผ่านบริษัทในเครือต่างๆ เช่น กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท เป็นต้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง