preloader

รายงานประจำปี

CNS : บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  4.46 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง