preloader

รายงานประจำปี

DEMCO : บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  5.95 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

ประกอบธุรกิจหลัก 5 ประเภท แบ่งเป็น 1) ให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง และติดตั้งแบบครบวงจรในงานระบบจำหน่าย ไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้างสถานี ไฟฟ้าแรงสูง - สถานีไฟฟ้าย่อย โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 2) งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล 3) งานด้านอนุรักษ์พลังงาน 4) งานก่อสร้างเสาโทรคมนาคม งานก่อสร้างโครงข่ายการสื่อสาร ระบบอาณัติสัญญาณ 5) งานผลิตและจำหน่ายเสาโครงเหล็กสำหรับ ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ระบบเสาโทรคมนาคม และป้ายโฆษณา Bill Board

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง