preloader

รายงานประจำปี

ESSO : บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  5.56 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจการกลั่นและการจัดจำหน่ายน้ำมันและธุรกิจสถานีบริการน้ำมันค้าปลีก กิจการโรงกลั่นน้ำมันและโรงงานผลิตภัณฑ์เคมีที่ อ.ศรีราชา ทั้งนี้กลุ่มบริษัทมีคลังน้ำมันและสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศสำหรับจัดเก็บและจัดจำหน่ายน้ำมันขายปลีก โดยผ่านสถานีบริการขายตรงให้กับลูกค้าทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในประเทศ และดำเนินการส่งออกต่างประเทศ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง