preloader

รายงานประจำปี

KGI : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  2.4 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

ธุรกิจหลักทรัพย์ ประกอบด้วย ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจค้าหลักทรัพย์ ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจตราสารหนี้ ธุรกิจซื้อคืนตราสารหนี้ภาคเอกชน ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกิจตราสารอนุพันธ์นอกตลาด ธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง