preloader

รายงานประจำปี

LOXLEY : บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  3.62 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) ธุรกิจด้านเทคโนโลยี โดยเป็นผู้ให้บริการครบวงจรและเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสารสนเทศและโทรคมนาคม งานระบบโครงสร้างพื้นฐาน งานระบบพลังงาน งานระบบไฟฟ้า งานระบบการจัดการน้ำ และงานเฉพาะด้านที่เป็นสินค้าเทคโนโลยีระดับสูง 2) ธุรกิจการค้า โดยเป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า-ส่งออก ตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเคมีอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง3) ธุรกิจบริการ โดยเป็นผู้ให้บริการงานรักษาความปลอดภัย งานด้านธุรกิจมีเดียและบันเทิง และบริการอื่นๆ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง