preloader

รายงานประจำปี

MALEE : บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  18.65 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายผลไม้กระป๋องและน้ำผลไม้ ภายใต้เครื่องหมายการค้า มาลี โดยมีจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง