preloader

รายงานประจำปี

MIPF : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  1.68 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

:  

  

ลักษณะธุรกิจ

ลงทุน (freehold) ในอาคารสำนักงานมาลีนนท์ทาวเวอร์ และอาคาร Production House ตั้งอยู่บนถนนพระราม 4

แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง