preloader

รายงานประจำปี

MPIC : บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  93.69 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในบริษัทย่อยที่ทำธุรกิจสื่อภาพยนตร์ ด้านการจัดหาลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ต่างประเทศเพื่อฉายผ่านโรงภาพยนตร์ชั้นนำของประเทศไทยพร้อมทั้งจำหน่ายลิขสิทธิ์ผ่านทางสื่อทีวี ในรูปแบบ Free TV และ Pay TV ตลอดจนสื่อทางด้าน Digital พร้อมทั้งการลงทุนในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทย และสื่อโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ กล่าวคือ จัดทำสื่อภาพยนตร์ในรูปแบบ ดีวีดี วีซีดี และบลู - เรย์ เป็นต้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง