preloader

รายงานประจำปี

PATO : บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  15.53 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

ผู้นำเข้า ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายสารเคมีกำจัดศัตรูพืช สำหรับรูปแบบที่นำเข้าสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) รูปเทคนิคอลเกรด (Technical Grade) เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดที่มีความเข้มข้นสูงต้องนำมาผสมปรุงแต่ง (Formulate) ให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตามสูตรการผลิตต่อไป 2) รูปผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Finished Product) เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที การนำเข้าส่วนใหญ่จะมีทั้งเป็นของเหลวและของแข็งที่มีขนาดบรรจุใหญ่ ซึ่งการจำหน่ายจะต้องนำไปแบ่งบรรจุ (Repack) ให้มีขนาดเล็กลง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง