preloader

รายงานประจำปี

PTG : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  14.34 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

แบ่งเป็น 5 กลุ่มหลัก ดังนี้ 1) ธุรกิจค้าน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้สถานีบริการน้ำมัน PT ซึ่งแบ่งเป็นสถานีที่บริษัทเป็นเจ้าของเองและตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัทเป็นเจ้าของ 2) ธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ำมันรายอื่นและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 3) ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 4) ธุรกิจร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมัน PT ภายใต้ชื่อร้านสะดวกซื้อ PT Mart และ ร้านสะดวกซื้อ Max Mart 5) ธุรกิจจำหน่ายสินค้าและการให้บริการอื่น เช่น ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์เครื่องหมายการค้า Castrol และให้บริการรับฝากน้ำมันให้กับผู้ค้าน้ำมันรายอื่น รวมถึงให้เช่าพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมันที่บริษัทเป็นเจ้าของ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง