preloader

รายงานประจำปี

PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  7.23 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจขนส่งก๊าซทางท่อในต่างประเทศ และการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง