preloader

รายงานประจำปี

RPC : บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  4.66 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

ดำเนินการกลั่น คอนเดนเสทเรสซิดิว (CR) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ได้แก่ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว น้ำมันเตา และเคมีภัณฑ์ โดยมีโรงกลั่น ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และจัดจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูปทั้งเบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล์ ผ่านสถานีบริการน้ำมัน ?เพียว? โดยมีคลังน้ำมัน 1 แห่ง ได้แก่ คลังน้ำมันระยอง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง