preloader

รายงานประจำปี

SE-ED : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  7.1 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจหลัก 6 ส่วน คือ 1.ธุรกิจร้านหนังสือ-เป็นผู้ดำเนินงานร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์และเครือข่าย 2.ธุรกิจรับจัดจำหน่ายหนังสือ-จัดจำหน่ายให้กับหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตเอง และสำนักพิมพ์อื่น เพื่อจำหน่ายให้กับร้านหนังสือทั่วไป รวมทั้งช่องทางการขายอื่นๆ 3.ธุรกิจสำนักพิมพ์-ผลิตหนังสือ วารสารเชิงวิชาการและสาระความรู้ รับจ้างโฆษณาเพื่อจัดพิมพ์ลงในวารสารรายเดือนที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น รับจ้างพิมพ์หนังสือ 4.SE-ED Leaning Center-จัดค่ายเยาวชน SE-ED Kiddy Camp กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเยาวชน หลักสูตรการฝึกอบรม และสัมมนาสำหรับบุคคลทั่วไป 5.โรงเรียนเพลินพัฒนา-สถาบันการศึกษาเอกชน 6.บริษัท เบสแล็บ จำกัด (บริษัทย่อย) เป็นธุรกิจให้คำปรึกษา การจัดหา จำหน่ายเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ และให้คำปรึกษา จำหน่ายเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง