preloader

รายงานประจำปี

SNC : บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  15.06 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อยผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้สำหรับยานพาหนะ และเครื่องทำความเย็น รับจ้างผลิตและประกอบเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัย ทำความเย็น ซ่อมและผลิตแม่พิมพ์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง