preloader

รายงานประจำปี

SOLAR : บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  4.97 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่าง ๆ และให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ทุกรูปแบบ ทั้งในและต่างประเทศ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง