preloader

รายงานประจำปี

SPI : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  13.07 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ โดยได้รับผลตอบแทนรูปของเงินปันผล (2) ธุรกิจการให้เช่าและบริการที่หลากหลาย เช่น ให้เช่าที่ดินอาคาร บริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และ (3) ธุรกิจสวนอุตสาหกรรม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง