preloader

รายงานประจำปี

TFUND : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  5.8 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

:  

  

ลักษณะธุรกิจ

ลงทุน (freehold) ในที่ดินและอาคารโรงงานมาตรฐาน และคลังสินค้า ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม และโครงการไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค - บางนา

แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง