preloader

รายงานประจำปี

TLUXE : บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  23.45 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งภายในและต่างประเทศ แบ่งเป็น 2 ส่วนงานหลัก คือ ส่วนงานสายผลิตอาหารกุ้ง และส่วนงานสายผลิตอาหารปลา ทั้ง 2 ส่วนเป็นการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่ การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต และการขาย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง