preloader

รายงานประจำปี

TPOLY : บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

ปี

:  2556

ภาษา

:  ไทย

ขนาดไฟล์

:  15.54 MB

กลุ่มอุตสาหกรรม

เว็บไซต์

  

ลักษณะธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้าง ครอบคลุมถึงงานวิศวกรรมโยธา และงานติดตั้งงานระบบวิศวกรรมต่างๆ ซึ่งลูกค้าของบริษัท ประกอบด้วย ลูกค้าภาคเอกชนและลูกค้าภาครัฐ โดยลูกค้าภาคเอกชนมี ทั้งลูกค้าโดยตรง และผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก (Main contractor)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


แจ้งข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง